Медицинска застраховка за чужденци

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПРЕМИНАВАТ ТРАНЗИТНО ПРЕЗ СТРАНАТА


Задължителната медицинска застраховка за чужденци в България е предназначена за чужди граждани, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Р.България или преминават транзитно през страната, ако нямат действаща здравна или медицинска застраховка ,която да е валидна за Р.България.
За гражданите на страни, членки на ЕС , не е необходимо сключване на задължителна медицинска застраховка за чужденци, ако те са здравно осигурени и могат да ползват здравноосигурителните си права на територията на Р.България.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАН ?

Застраховката е задължителна за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Р.България,или преминават трензитно.

За краткосрочно пребиваващи се считат чужденците, които имат престой в страната не повече от 90 дни
За продължително пребиваващи се считат чужденците, които имат престой до 1 година

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

Медицинската застраховка за чужденци покрива разходи за лечение и болничен престой в случаи на болести или злополуки, настъпили внезапно, случайно и непредвидено и за първи път по време на срока на застраховката.
Покриват се и разходите ,направени за транспортиране и настаняване в болница или лечебно заведение.
Застраховката покрива и разходи за спешна дентална помощ, като покритите спешни манипулации са изброени в полицата и в общите условия.

ЦЕНА И ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застраховката се сключва с лимит на обезщетение 60 000 лв. за 1 година
Цената на застраховката зависи от срока и възрастта на застрахованото лице

СРОКОВЕ

Медицинската застраховка за чужденци може да бъде сключена за срок от 3м., 6м. или 1 година

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

На застрахованото лице се възстановяват документално доказани разходи, направени за лечение в срока на застраховката до договорения лимит.