Застраховка на селскостопански животни

 

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

 

Отглеждането на селскостопански животни е рискова дейност и много често непредвидено събитие може да доведе до големи и безвъзвратни загуби за стопаните.

Застраховката на селскостопански животни покрива всички видове животни, отглеждани с комерсиална цел : крави, биволи, свине, коне, магарета, овце, домашните птици и птици, отглеждани в ловните стопанства, пчели, риби и т.н.

Обикновено, застраховката на животните покрива различни видове рискове като: смърт в резултат на пожар, природно бедствие; при злополука; заразни и незаразни заболявания; клане по необходимост и др.

Застраховката ще покрие риска от загуби при смърт или унищожение на животните в резултат на настъпване на застрахователното събитие.

Най-често застрахователите имат изисквания към животните - да са здрави, ваксинирани, в добро охранено състояние и да са осигурени с необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение в съответствие с зоо-ветеринарните изисквания.

Тъй като застраховката има своите специфики и особености, моля, свържете се с нас, за да ви изпратим необходимите въпросници и да ви предложим най-добрата оферта, съобразена с вашите нужди.