Карго – товари по време на превоз

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

 

Застраховката КАРГО защитава товарите срещу рискове възникнали по време на превоза, както на територията на Р България ,така и при международен транспорт.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховат се всички видове товари , транспортирани с морски, сухопътен, въздушен и комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза.

Застраховката може да бъде сключена от физически и юридически лица, производители или търговци на стоки, извършващи търговия и превозващи стоки.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

Застраховката покрива рискове съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

Institute Cargo Clauses (А) – (Пълно покритие)

Institute Cargo Clauses (В) – (Ограничено покритие)

Institute Cargo Clauses (C) – (Минимално покритие

Други действащи, специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар карго клаузи

Товарите се застраховат по:

 • Обичайни бройни единици – на бройки, колети, каси, връзки и др.
 • На тегловни единици – когато товарите се превозват внезапно или в насипно състояние

Допълнителни покрития, които могат да бъдат включени в застраховката :

 • Застраховка от склад до склад
 • Рискове покрити усъгласно изискванията на стандартните международни клаузи: Chemical,Biological,Bio-chemical,Electromagnetic Weapons and Ciber Attack Exclusion Clause – 01.11.2002;

Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause – 01.11.2002;

Cargo ISM Endorsement – за морски превози;

 • Военни рискове, стачки, бунтове, граждански вълнения;
 • Трансбрандиране;
 • Повреди ,настъпили по време на товаро-разтоварни дейности;
 • Развала на стоките при повреда на хладилната инсталация при превоз с хладилни превозни средства;
 • Счупване от естеството на товара;
 • Застраховане на товари от вещи втора употреба;
 • Оборудване на панаири и панаирни експонати;
 • Застраховане на лични и домашни вещи – нови и употребявани;
 • Лични леки автомобили – употребявани;
 • Застраховане на пощенски марки и монети/юбилейни и старинни/;
 • Други рискове по договаряне.

За територията на България се покриват всички загуби по превозваните товари , възникнали при превоза по обичаен маршрут и в обичайно време, ако в полицата не е договорено друго.

По вътрешно КАРГО не са обект на застраховане живи животни, замразени продукти, скъпоценни товари и предмети на изкуството – те подлежат на специален режим на застраховане.

Абонаментна застраховка КАРГО

Абонаментната полица осигурява пълна и непрекъсната застрахователна защита на определени или всички товари за определен срок. Абонаментната полица дава редица предимства като облекчен режим на оформяне на документите по застраховката, преференциални цени и възможности за гъвкава схема на плащане.

КАКВО ВЛИЯЕ НА ЦЕНАТА

Застрахователната премия зависи от покритите рискове – основни и допълнителни, спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, дестинацията.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на застрахованите товари. Максималният размер на обезщетението не може да надхвърля договорените в полицата застрахователна сума, лимит на отговорност и действителната стойност на застрахованите товари.

КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ

При застраховка Товари по време на превоз – КАРГО е важно да се знае процедурата при обявяване на щета и необходимите документи, които застрахователната компания изисква за регистриране на щета и предявяване на претенция за обезщетение. Също така е добре да клиентите да са запознати с партньорите – аварийни комисари, с които избраната от тях застрахователна компания работи при международни превози.

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

Морското застраховане включва застраховките КАСКО на плавателни съдове и Гражданска отговорност , свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

При КАСКО на плавателни съдове обект на застраховане са всякакъв вид плавателни съдове – морски и речни, включително плаващи докове и платформи, по време на строеж, изпитания и при експлоатация. Обект на застраховане тук могат да бъдат и плавателни съдове за развлечение, както и луксозни яхти.

При ГО , свързана с притежаването и ползването на плавателни съдове, се покрива имуществената отговорност към трети лица за причинени имуществени и/или неимуществени вреди ,причинени вследствие притежаването или ползването на плавателното средство.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Застрахователното покритие включва „Каско пълна и/или частична загуба“, „Отговорност при сблъскване“, „Обща авария и спасяване“, Загуба на навло“, „Загуба на дисбурсменти“, „Война и стачки „ и др.

АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ

Авиационното застраховане обхваща застраховките КАСКО на летателни апарати, Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати, Отговорност на собственици и оператори на летища /АРИЕЛ/

КАСКО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

Застраховката Каско на летателни апарати покрива всички рискове ,които могат да възникнат по време на излитане, кацане и рулиране на летателния апарат.

Обект на застраховане са всички летателни апарати – самолети, вертолети, делтапланери ,безмоторни самолети и други въздухоплавателни средства срещу пълни или частични загуби и щети.

Гражданската отговорност на притежателите на летателни апарати покрива всички обезщетения ,които застрахованият е длъжен да заплати за причинени имуществени и /или неимуществени вреди / вкл. телесни увреди и смърт/, причинени от летателното средство или предмети ,падащи от него.

Гражданска отговорност по отношение пътници и багажи.

Покриват се всички суми, които застрахованият е длъжен да заплати като компенсация за причинени имуществени и /или неимуществени вреди на пътниците по време на качване, слизане, на борда на самолета, както и увреда на багажа и/или лични вещи на пътниците вследствие на инцидент.