Каско

Направете Вашето КАСКО онлайн

Всъщност КАСКО е особен вид имуществена застраховка, която покрива определени рискове при използването на превозни средства. Освен моторните превозни средства има специални застраховки каско за плавателни и въздухоплавателни съдове и релсови превозни средства.

КАСКО е доброволна застраховка, която покрива преки материални щети по превозното средство, получени вследствие на възникнало застрахователно събитие по покритите от полицата рискове. Рисковете, които се покриват от полицата се детайлно изброени и описани в общите условия на застрахователните компании.

Основните рискове, които се покриват от КАСКО са:

 • Пожар. Възможно е на пазара да намерите общи условия на застрахователни компании, които да поставят изискването пожарът да е възникнал по време на движение, при включен двигател, в резултат на техническа повреда, или други специфични условия
 • Природни бедствия. В повечето предложения на пазара рискът “земетресение” е изключен от основните покрития въпреки че има и такива при които е включен.
 • Кражба, грабеж, противозаконно отнемане. Обикновено е покриват рискове само за цялото превозно средство. Възможно е покритие на частична кражба, но при изрично уговорена клауза и допълнителна премия, при това само за аудио техника.
 • Злоумишлени действия на трети лица. Застрахователните компании имат различни определения за този риск – от изрично изброени действия (надраскване, палеж, взривяване) и/или посочване на определени детайли (калник, стъкло, броня и т.н.), до приемане на всяка щета, причинена от умисъл.
 • Щети, възникнали в следствие на ПТП или самокатастрофа
 • Техническа повреда. В общия случай се счита, че техническите повреди са свързани с нормалната експлоатация на автомобила. При определени случаи и специфични ограничения този риск може да се застрахова. Някои компании предлагат покритие за механична повреда на определени детайли – двигател, скоростна кутия, задвижващ мост и др.
 • Щети на паркинг. Тук има дост различни практика на застрахователните компании – от приемане на всяка щета, до приемане на определен брой щети, включване на самоучастия и т.н.
 • Автоасистанс. Това е превозването на поведено превозно средство до обичайното място на домуване или до най-близкия сервиз. Обикновено покритието се ограничава до километри от мястото на увреждането или до определена част от застрахователната сума. Това покритие може при някои от застрахователите да обхване и незастраховани рискове като например техническа повреда. Той може да носи и отстъпки при ползване на други услуги като техническо преглед.

Доколкото застраховката КАСКО е доброволна, законодателството не регулира минималното териториално покритие на този тип застраховки. Всички продукти на застрахователите в тази категория осигуряват покритие за България. При някои от компаниите застраховката покрива и териториите на страните от Европейското Икономическо пространство. При някои застрахователи покритието може да бъде разширено и до страните членки на споразумението за Зелена карта. Има и продукти, които покриват КАСКО рисковете само извън територията на страната.

Цената на застраховката КАСКО се калкулира по различни методики от отделните застрахователи. Все пак има някои основни характеристики, по които се определя цената на застраховката:

 • Застрахователна сума. За определяне на застрахователната сума някои от застрахователите използват автоматизирани решения, които се предлагат на българския и Европейски пазари, други използват каталозите на Шваке, трети експертни оценки и т.н. Важна роля при определяне на застрахователната сума играят показатели като: марка и модел на превозното средство, тип на превозното средство, година на производство, налични екстри в автомобила, изминати километри, тип на двигателя, обем на двигателя. Понякога се използва и сравняване с пазарните цени на подобни автомобили, за да се даде по-прецизна застрахователна стойност.
 • Тарифен коефициент. Всъщност това е числото, с което се умножава застрахователната сума, за да се получи базовата Ви премия. Коефициентът зависи от много показатели част от които се използват и при определяне на застрахователната сума. Методиката на различните компании е разнообразна и сложна и не е обект на детайлно разглеждане тук.
 • Възраст на застрахования обект. Да възрастта се използва при определяне на застрахователната сума, но също така и при определяне на тарифния коефициент, който се използва за определяне на базовата премия. Възрастта на превозното средство е и важна за нивото на предоставяните услуги. Така например ако автомобилът ви е достатъчно нов, Вие ще имате право да го ремонтирате в официален сервиз, ако е до определена възраст ще имате право на доверен сервиз – сервиз, който се препоръчва от застрахователя и т.н.
 • Ниво на покритието. Различните продукти КАСКО предлагат различни нива на покритие на различни рискове. Както се досещате колкото повече рискове са покрити, толкова по-скъпа става застраховката, но пък и могат да се получат определени отстъпки по други продукти или допълнителни покрития.
 • Различните застрахователни компании прилагат и различни критерии за даване на отстъпки или завишаване на премията
  • Отстъпки: за брой застраховани МПС при същия застраховател, за наличие на застраховка ГО при същия застраховател, липса на щети в предходната година, нов клиент, имуществена застраховка при същия застраховател, еднократно плащане
  • Надбавки – наличие на произшествия в предходни години, използване на превозното средство за рискови дейности, възраст на обичайния водач и др.
 • Възможно е освен застрахователната премия да се наложи да заплатите у други суми на застрахователя:
  • При тази застраховка се изисква оглед на застрахования обект от представител на застрахователната компания. Някои от застрахователите начисляват такса за извършване на огледа. Таксата в общия случай е между 6 и 24 лв.
  • Такса за допълнително защитно устройство – GPS, имобилайзер, КАН система или друго подобно

Когато закупувате полица КАСКО трябва да имате предвид следните важни неща:

 • Има ли стандартно включено самоучастие?
 • Самоучастието под каква форма е – процент от застрахователната сума или абсолютна стойност?
 • Има ли в града ми доверени сервизи на застрахователя? Каква е репутацията на тези сервизи?
 • Каква е репутацията на застрахователя при оценка и изплащане на застрахователни обезщетения?
 • Има ли допълнителни разходи (например за оглед) освен застрахователната премия?
 • Има ли ограничения в покритията за чужбина, имате ли асистънс за чужбина и коя компания го осигурява?
 • Ва какъв сервиз ще ви бъде ремонтирана колата - официален, доверен – или ще ви бъдат изплатено обезщетение по експертна оценка?
 • Има ли отстъпки при закупуване на други полици?