ГО на автомобилистите

СРАВНИ ЦЕНИТЕ И ПОРЪЧАЙ

 

Независимо какъв автомобил карате Вие и вашето семейство разчитате на него. Много от нас използват автомобилите си ежедневно, за да отидат на работа. А работата е това, което ни осигурява средства за съществуване. Автомобилите ни помагат да отведем децата си детската градина и на училище, а също така и да ги приберем от там. Често използваме колите си за да пазаруваме в големите молове или супермаркети.

Но привилегията да шофирате води след себе си и голяма отговорност. В случай на виновно причинени щети при пътно транспортно произшествие Вие ща трябва да покриете имуществените и неимуществени вреди и загуби които сте нанесли на трети страни, участвали в ПТП. Доколкото те могат да бъдат много големи, а Вие съответно да не можете да ги изплатите, в повечето от държавите по света е въведена задължителна застраховка на автомобилистите, които при виновно причинено от Вас ПТП да покрие всички щети. Такава застраховка има и в България и това е застраховката “Гражданска отговорност на автомобилистите”.

Обект на тази застраховка са щетите, които вие можете да причините на трети лица – както материални, така и нематериални. Тези щети могат да се разделят на две големи групи – щети по имущество и щети, свързани с хората.

Щетите по имущество са свързани с ремонта и възстановителните работи по движимо и недвижимо имущество, което е пострадало в следствие на вашето виновно поведение. Това могат да бъдат автомобили, участвали в инцидента, пострадали къщи, огради, градини, гаражи и всякакво друго движима и недвижимо имущество.

При пострадалите пътници, водачи или други пострадали лица щетите отново могат да бъдат разделени на две части – материални и нематериални (болки и страдания).

Материалните щети са свързани с преките медицински разходи, свързани с възстановяването на пострадалите лица. Могат също така да бъдат покрити и евентуални бъдещи загуби, които лицето може да претърпи в следствие на инцидента.

Нематериалните щети са свързани с болките и страданията претърпени от засегнатите и техни близки. В тази категория се включва всичко, което лишава пострадалите от нормалните възможности, предоставени от човешкото съществуване и човешката дейност. Тук се включват също така и естетическите вреди, които са свързани с телесното увреждане.

Към момента тази полица минимално покрива щети със следните лимити:

 • 2000000 лв. за всяко събитие за вреди на имущество
 • 2000000 лв. за всяко събитие за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт при едно пострадало лице
 • 10000000 за всяко събитие за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт при повече от едно пострадали лица

Доколкото тази застраховка е задължителна, то нейните общи условия, лимити на покрития, териториално покритие, начин на продажби и отчетност, се регулират от държавата и по-точно от Комисията за Финансов Надзор.

Съгласно чл.480 от Кодекса за застраховането задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахованите за вреди причинени на територията на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта“. Задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите“ осигурява покритие съгласно закона на държавата на събитието. Нанесените вреди на имущество и хора при ПТП се покриват от застрахователя на автомобила.

Държавите членки на ЕИП, както и Швейцария, Андора и Сърбия са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата по силата на които, ако едно МПС, обичайно регистрирано в някоя от горните държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност.

Заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” се издава сертификат "Зелена карта" без допълнителна такса или друго плащане.

Вижте интерактивна карта предоставена от международното бюро за зелена карта тук.

Макар че в държавите от ЕС и ЕИП не се изисква "Зелена карта", доколкото издаването на сертификат  е безплатно за Вас, ние Ви съветваме да поискате сертификатът да ви бъде издаден. Както се казва от много глава не боли, а в някои държави, напр. Чехия, изключително много държат на него.

Много е важно да знаете, че тази застраховка покрива само щетите на трети лица. Ако Вие виновно причините ПТП, щетите по Вашата кола и вредите по Вас самия не се покриват от тази застраховка. Вреди по пътниците във Вашия автомобил обаче се покриват, независимо дали имате роднинска връзка с тях или не. Не се покриват от тази застраховка вреди, нанесени на имуществото на пътуващите в автомобила.

Въпреки, че тази застраховка покрива вашата отговорност към пострадалите лица на база на всички рискове, има случаи при които застрахователят може да предяви регресен иск към Вас. Примери за такива случаи са:

 • Когато сте причинили вредата умишлено
 • При ПТП, което виновно сте причинили, се докаже, че сте употребили алкохол и концентрацията му в кръвта Ви е над допустимата норма
 • Причинили сте ПТП като сте управлявали превозното средство под въздействието на на наркотици или други упойващи вещества
 • След ПТП откажете проверка, или виновно отклоните проверка за алкохол, наркотици или други подобни вещества
 • Ако управлявате превозното средство без свидетелство за правоспособност
 • Ако сте причинили ПТП в резултат на управление на неизправно или повредено превозно средство

Когато купувате застраховка ГО трябва да имате предвид, че това е защита за Вас, но реално плащанията ще бъдат насочени към трети лица – пострадалите, а и застраховката носи задължителен характер и няма разлика в покритията и общите условия на застрахователите. Ясно е, че при това положение за Вас  най-важният показател, по който да изберете застраховката си е цената. Разбира се тук има и някои други моменти, с които да се съобразите:

 • Ако имате намерение да направите и застраховка КАСКО на автомобила си, най-добре е да потърсите оферти от няколко компании. Различните застрахователи дават отстъпки за полица КАСКО, ако и застраховката ГО е сключена при тях. Естествено цените, общите условия, покритията и практиките при оценяване и изплащане на щети при КАСКО са различни. Поради тази причина е важно да ползвате услугите на застрахователен брокер, който да може да направи комплексна оценка и да ви предложи най-добрите варианти за Вас
 • Някои от застрахователите дават отстъпки от имуществените си застраховки, ако имате сключена при тях полица ГО.
 • Няколко застрахователни компании предлагат като допълнително доброволно покритие с отстъпка в цената автоасистанс и застраховка на местата в МПС.

Методиката на ценообразуване при тази застраховка е доста e различна при различните застрахователи но в общия случай цената зависи от:

 • Населеното място, в което е регистрирано превозното средство
 • Възрастта на превозното средство
 • Кубатурата на превозното средство
 • Вида на превозното средство
 • Предназначението на превозното средство
 • Вида на собственика – фирма или физическо лице
 • Възрастта на собственика
 • Шофьорския стаж на собственика
 • Дали превозното средство се шофира извън България и колко време
 • С десен волан ли е превозното средство
 • Шофьорът има ли виновно причинени ПТП, колко на брой и къде – в България или чужбина

Трябва да запомните, че ако след закупуване на застраховката има промяна в данните, които сте предоставили при сключване на застраховката, сте длъжни в седем дневен срок да уведомите застрахователя за тези промени. Такова могат да бъдат: промяна в собствеността на превозното средство; спиране от движение; ПТП; предявена претенция към Вас; други обстоятелства.